Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z rejestracją i udziałem w konferencji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, NIP 739-05-04-515, REGON 001289340, tel. +48 89 523 46 86, e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl, jako Organizator.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail i.zakrzewska-haluszka@pan.olsztyn.pl lub listownie na adres siedziby administratora.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z  udziałem w konferencji, w celu wystawienia faktur oraz publikacji materiałów pokonferencyjnych, sporządzania sprawozdań (a.szostek-mioduchowska@pan.olsztyn.pl, Anna Szóstek-Mioduchowska, nr telefonu: 89 539 31 29), na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
  4. Dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Organizatora w prowadzonej działalności, a w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów umożliwiającym organizację wydarzenia, a także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby wziąć udział w Konferencji. Za dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych uznane zostaje przesłanie zgłoszenia uczestnika podczas rejestracji.
  6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń.