Program

Konferencja podzielona jest na część naukową oraz praktyczną.

Dyskusja naukowa (23-24.02.2023) będzie dotyczyć genetycznych podstaw rozrodu koni, biotechnik i biotechnologii rozrodu koni oraz fizjologii i patologii rozrodu koni.

Warsztaty praktyczne (25.02.2023) są podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami rozrodu ogiera, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z pobieraniem i przygotowaniem nasienia do inseminacji.

Przewidziane są sesje prezentacji ustnych oraz sesje plakatowe.

08:00 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:15

Ceremonia otwarcia – prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska, prof. dr hab. Dariusz Jan Skarżyński, prof. dr hab. Wojciech Niżański

SESJA 1. BIOLOGIA I PATOLOGIA ROZRODU OGIERA

Prowadzący: dr Joanna Kochan, prof. dr hab. Wojciech Niżański

Wykład otwierający (30 min. + 15 min. dyskusji)

09:15 – 10:00

Selekcja plemników metodą mikroprzepływów – prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska

Prezentacje ustne (10 min + 5 min dyskusji)

10:00 – 10:15

Fragmentacja DNA plemników w czasie – istotny problem płodności ogiera – dr n. wet. Monika Petrajtis-Gołobów

10:15 – 10:30

Analiza fragmentacji DNA plemników w nasieniu schłodzonym i mrożonym ogierów rasy huculskiej – dr inż. Barbara Kij-Mitka, prezentuje prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska

10:30 – 11:30

Przerwa kawowa z prezentacją AndroBusa – dr inż. Bogusława Długosz/sesja plakatowa

Wykaz prezentacji plakatowych:

  1. Analiza reakcji akrosomalnej w plemnikach ogierów rasy huculskiej – prof. dr. hab. Monika Bugno-Poniewierska
  2. W poszukiwaniu metody izolacji i hodowli in vitro monocytów z krwi obwodowej konia – mgr inż. Magda Słyszewska
  3. Komórki immunologiczne obecne w endometrium podczas tworzenia się łożyska u klaczy – wyniki wstępne – dr Joanna Jaworska
  4. Czy cząsteczki miRNA biorą udział w rozwoju endometrosis u klaczy? – mgr inż. Anna Wójtowicz
  5. Analiza działalności mobilnego laboratorium kriokonserwacji nasienia ogierów „AndroBus” – dr inż. Bogusława Długosz
  6. Nowa półautomatyczna metoda pobierania cytologii u klaczy – lek. wet. Milena Krupa
  7. Pharmacological induced shrinkage of the blastocoel in expanded equine embryos and its putative applications for assisted reproduction in horses –mag. Elke Kaufmann
  8. Czy lewarowanie macicy ma wpływ na wynik badania bakteriologicznego i cytologicznego u klaczy z podklinicznym endometritis – dr n. wet. Monika Sikora
  9. Rola interleukiny 17 w przebiegu endometrosis u klaczy – dr Ewa Drzewiecka

SESJA 2. GENETYCZNE ASPEKTY HODOWLI I UŻYTKOWANIA KONI

Prowadzący: dr hab. Wiesława Młodawska, prof. UR, dr hab. Witold Kędzierski, prof. UP

Wykład otwierający (30 min. + 15 min. dyskusji)

11:30 – 12:15

Kiedy płeć nie jest oczywista… od genów związanych z determinacją płci do kontroli pochodzenia i z powrotem – dr hab. Jakub Cieślak

Prezentacje ustne (10 min + 5 min dyskusji)

12:15 – 12:30

Monosomia chromosomu X – aktualny problem w hodowli koni – prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska

12:30 – 12:45

Zmienność w genie DMRT3 w polskiej populacji kłusaków a predyspozycje do ruchu – badania wstępne – mgr Agnieszka Bieniek

12:45 – 14:00

Pokaz Hodowlany SK Walewice

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

SESJA 3. BIOLOGIA I PATOLOGIA ROZRODU KLACZY

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Domino, dr hab. Anna Rapacz-Leonard

Wykład otwierający (30 min. + 15 min. dyskusji)

15:00 – 15:45

Molecular mechanisms of equine embryo expansion and motility – prof. Sven Budik

Prezentacje ustne (10 min + 5 min dyskusji)

15:45 – 16:00

Zmiany strukturalne i funkcjonalne w jajnikach 6-18 miesięcznych klaczy: ocena histomorfologiczna i przyżyciowa – dr hab. Wiesława Młodawska, prof. UR

16:00 – 16:15

Analiza różnicowej ekspresji genów w błonie śluzowej macicy klaczy w cyklu rujowym – mgr inż. Magda Słyszewska

16:15 – 16:30

Analiza profilu ekspresji miRNA w błonie śluzowej macicy w różnych fazach cyklu rujowego klaczy – mgr inż. Ewelina Żebrowska

16:30 – 16:45

Status hormonalny klaczy różnych ras w trzecim trymestrze ciąży – dr n. wet Witold Kędzierski, prof. UP

19:00

Uroczysta kolacja

SESJA 3. BIOLOGIA I PATOLOGIA ROZRODU KLACZY (ciąg dalszy)

Prowadzący: prof. dr hab. Dariusz Jan Skarżyński, dr hab. n. wet. Bartosz Pawliński

Wykład otwierający (30 min. + 15 min. dyskusji)

09:00 – 09:45

Sedacja i analgezja klaczy zimnokrwistych ciężkiego porodu: jak mało wiemy na ten temat – dr hab. Anna Rapacz-Leonard

Prezentacje ustne (10 min + 5 min dyskusji)

09:45 – 10:00

Wpływ szlaku NF-κB na naciek eozynofilowy w endometrium klaczy – lek. wet. Łukasz Zdrojkowski

10:00 – 10:15

Przydatność badania immunohistochemicznego, białek ostrej fazy i popłuczyn w diagnostyce „endometritis sublinica” u klaczy – dr n. wet. Monika Sikora

10:15 – 10:30

Czy zwłókniałe endometrium odpowiada na stymulację hormonalną? – receptory dla steroidów jajnikowych w przebiegu endometrozy – dr hab. Małgorzata Domino

10:30 – 10:45

Znaczenie limfocytów Th2 w rozwoju endometrosis – mgr inż. Anna Wójtowicz

10:45 – 11:15

Przerwa kawowa/sesja plakatowa cd.

SESJA 4. BIOTECHNOLOGIA ROZRODU

Prowadzący: prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska, dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska

Wykład otwierający (30 min. + 15 min. dyskusji)

11:15 – 12:30

Wpływ pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pochodzących z płynu pęcherzykowego jajnika na jakość oocytów klaczy dojrzewających w warunkach in vitro – mgr inż. Julia Gabryś

12:30 – 12:45

Ocena wpływu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pozyskanych z końskich mezenchymalnych komórek macierzystych na wybrane parametry kriokonserwowanego nasienia ogierów – mgr inż. Sebastian Sawicki

12:45 – 13:00

Wykorzystanie metod mikro-objętościowych do witryfikacji oocytów i zarodków u koni – dr n. wet. Agnieszka Nowak

13:00 – 13:15

Porównanie skuteczności embriotransferu zarodków uzyskanych po inseminacji nasieniem mrożonym i świeżym – lek. wet. Anna Niemiec

13:15 – 13:30

Ocena rozwoju zarodków końskich w warunkach in vitro na przestrzeni 20 lat w Katedrze Rozrodu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – dr Joanna Kochan

13:30 – 14:30

Przerwa obiadowa

14:30 – 15:00

Uroczyste podsumowanie konferencji, wręczenie nagród i zakończenie konferencji

CZĘŚĆ TEORETYCZNA: OGIER – POBRANIE I POSTĘPOWANIE Z NASIENIEM

09:00 – 09:20

Przygotowanie ogiera do stanówki – lek wet. spec chorób koni Agata Wolska

09:20 – 10:00

Choroby zakaźne w rozrodzie koni – dr hab. Lucjan Witkowski, prof. SGGW

10:00 – 10:20

Procedury pobierania próbek w kierunku chorób zakaźnych – dr hab. Lucjan Witkowski, prof. SGGW

10:20 – 10:40

Przerwa kawowa

10:40 – 11:20

Pobieranie nasienia od ogiera; libido i problematyczny behawior – dr inż. Zenon Podstawki

11:20 – 11:40

Różnice w postępowaniu z nasieniem pobranym na otwartą lub zamkniętą pochwę – dr inż. Zenon Podstawki

11:40 – 12:00

Prawidłowe opisanie i pakowanie nasienia – lek wet. spec chorób koni Agata Wolska

12:00 – 12:20

Przerwa kawowa

12:20 – 13:00

Problematyczne nasienie – czyli jak sprawdzić czy przyczyną jałowości klaczy jest nasienie – metody barwienia plemników – prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska

13:00 – 13:40

Genetyka w rozrodzie koni- dlaczego warto badać DNA – prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska

13:40 – 14:30

Przerwa obiadowa

WARSZTATY PRAKTYCZNE : POSTĘPOWANIE Z NASIENIEM

Prowadzący: Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska; dr Zenon Podstawski; lek wet. spec chorób koni Agata Wolska

14:30 – 15:30

Stajnia hodowlana – pobranie nasienia od ogiera

15:30 – 17:00

Cześć I: Praca z nasieniem – ocena nasienia w mikroskopie – odpowiednie rozrzedzanie, pakowanie próbek

17:00 – 17:30

Przerwa kawowa

17:30 – 19:00

Część II: Praca z nasieniem – samodzielne przygotowanie preparatów z nasienia, barwienie i ocena w mikroskopie