Dr hab. Jakub Cieślak

Jest adiunktem w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie od roku 2017 kieruje Pracownią Hodowli Koni (wcześniej Zakład Hodowli Koni).

Dr hab. Jakub Cieślak jest absolwentem macierzystej uczelni na kierunku Biologia Stosowana. W trakcie studiów doktoranckich prowadził badania mające na celu zidentyfikowanie markerów genetycznych zmienności cech otłuszczenia świni oraz potencjalne wykorzystanie tego gatunku jako zwierzęcia modelowego w poszukiwaniu podłoża otyłości u dzieci i młodzieży. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych (2011) na macierzystej Uczelni rozpoczął pracę w ówczesnym Zakładzie Hodowli Koni. Od tej pory zajmuje się niemal wyłącznie badaniami genetycznymi gatunku koń domowy. Znaczna część z nich dotyczyła poszukiwania molekularnego podłoża zmienności cech składu mleka klaczy. Osiągnięcia publikacyjne z tego zakresu stały się m. in. Podstawą do uzyskania w roku 2019 stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo.

Dr hab. Jakub Cieślak współpracuje z renomowanymi ośrodkami naukowymi na świecie, takimi jak Unversity of Florida, Texas A&M University czy też Swedish University of Agricultural Sciences. W jego dorobku publikacyjnym znajduje się 28 artykułów indeksowanych, które były dotychczas cytowane ponad 300 razy. Wskaźnik Hirscha (wg bazy Scopus) wynosi 11.

Dr hab. Jakub Cieślak był dotychczas promotorem w jednym zakończonym przewodzie doktorskim, a obecnie sprawuje opiekę nad kolejnym.

Aktualne zainteresowania naukowe dr hab. Jakuba Cieślaka skupiają się na następujących zagadnieniach:

  • zastosowanie markerów molekularnych w monitorowaniu różnorodności genetycznej ras koni objętych programami ochrony zasobów genetycznych w Polsce,
  • dziedziczne podłoże umaszczeń i chorób genetycznych,
  • wpływ dodatków paszowych na ekspresję genów w gruczole mlekowym klaczy,
  • poszukiwanie podłoża molekularnego zmienności antygenów erytrocytarnych koni,
  • wykorzystanie metod genetyki moolekularnej w diagnostyce nieprawidłowości chromosomowych.