Mgr inż. Julia Gabryś

Mgr inż. Julia Gabryś jest doktorantką w Katedrze Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jej praca doktorska obejmuje zagadnienia związane z analizą pęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz oceny ich potencjalnego wpływu na dojrzewające w warunkach in vitro oocyty klaczy. W 2023 roku została kierownikiem projektu Preludium-21 pt. „Analiza wpływu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z płynu pęcherzykowego jajnika konia domowego na modulacje transkryptomu i ekspansję komórek ziarnistych podczas dojrzewania oocytów w warunkach in vitro” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Ponadto była wykonawcą projektu „AndroBus” – Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego prototypu mobilnego laboratorium andrologicznego w celu utworzenia banku nasienia ogierów rasy huculskiej i małopolskiej.

Dorobek naukowy Julii Gabryś stanowią 4 prace opublikowane w czasopismach z listy JRC o łącznym wskaźniku cytowań IF = 11,56. Brała udział w czterech konferencjach międzynarodowych i dwóch krajowych. Odbyła staże krajowe w jednostkach naukowych oraz komercyjnych, a także była uczestnikiem zagranicznych warsztatów naukowych. W trakcie staży i studiów doktoranckich ukończyła certyfikowane szkolenia z zakresu m.in. biopsji trofektodermy zarodka, komputerowej analizy nasienia czy wprowadzenia do sekwencjonowania następnej generacji.